ស្វាគមន៍ការមកកាន់សាលារៀនណត្សឡាញន៍

សាលារៀនណត្សឡាញន៍ គឺជាស្ថាប័ន​មួយបង្កើតឡើងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍​នៃ គុណភាព គុណធម៌ មនុស្សធម៌ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ។ សាលារៀនណត្សឡាញន៍ ដើរស្របជាមួយកម្មវិធីសិក្សាអ៊ឺរ៉ុប ដែលអាចផ្តល់៎ឲ្យ​សិស្ស​នូវ​ចំណេះដឹង ផ្នែកបញ្ញា ស្មារតី សីលធម៌រស់នៅ និងកាយសម្បទា ។ សាលារៀន ណត្សឡាញន៍ សិស្សានុសិស្ស​នឹងរៀនចេះនូវ​ការគោរព​ចំពោះគ្នា​ទៅវិញទៅមក ចេះអត់អោន អធ្យាស្រ័យគ្នា ទៅវិញទៅមក ដោយ​មិន​រើសអើង សាសនា ជាតិសាសន៍ ឋានៈ ។ សិស្សានុសិស្ស ចម្រើនវ័យឡើងជា​មនុស្សពេញ​លក្ខណៈ​ដែល​ត្រូវការការអប់រំ ដែលអាចជួយបំពេញតម្រូវការ របស់ពួកគេ ទាំងពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ។

 ថ្នាក់មត្តេយ្យភាសាអង់គ្លេស

ថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅខ្មែរ

ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសសិស្សធំ